PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“FROM FARM TO FOOD”Thực phẩm đến từ nông trại.

RAINBOW VIỆT NAM đặc biệt tập trung vào việc xây dựng và phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Duy trì và thúc đẩy bản sắc dân tộc và cà phê bản địa nơi đồng bào người Ê-đê và H’Mông sinh sống, những cư dân lâu đời ở Miền trung Tây Nguyên, với dấu vết văn hóa sâu sắc đã được thể hiện qua các sử thi, nghệ thuật kiến trúc và tạo hình dân gian.

lion cafe

TRỒNG TRỌT XANH

  • Rainbow Việt Nam cam kết phát triển nông nghiệp xanh bền vững trên cơ sở của các nguồn nguyên liệu địa phương, với mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh.

  • Định hướng góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp bản địa của các dân tộc như Ê – Đê và H’Mông, đồng thời chú trọng vào việc chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

  • Thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển nông nghiệp xanh, nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người nông dân, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

  • “Bảo vệ rừng và thiên nhiên” được xem là mục tiêu hàng đầu trong mọi hoạt động và quy trình sản xuất của chúng tôi