Sứ mệnh của Rainbow Việt Nam

Với những giá trị của RAINBOW Việt Nam, chúng tôi chung một niềm tin cùng phấn đấu, cùng phát triển để tạo ra những sản phẩm tốt phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp và phồn vinh hơn.

1. Giá trị về Công ty

Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo, tiên phong trong công việc của những cá nhân, tập thể có những ý tưởng mới giúp tạo nên những sản phẩm tốt nhất.

Chúng tôi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ý tưởng mới ấy.

2. Chiến thắng thách thức

Chúng tôi luôn tìm kiếm những thách thức nhằm tạo ra những con người, những sản phẩm và giải pháp phát triển tiên phong,sự rủi ro nhằm tạo nền tảng cho những bước đi vững chắc.

Khi nhân viên đối diện khó khăn,chúng tôi luôn sát cánh để họ thêm lòng tự tin , để trưởng thành với những cơ hội đó.

Chúng tôi luôn tạo thách thức để những quy trình luôn được cải tiến, khám phá và không ngừng học hỏi những kỹ năng mới cho ra đời những sản phẩm tốt nhất.

3. Định hình chiến lược

Lấy chất lượng lên hàng đầu, thực hiện theo quy trình phát triển tất cả các kỹ năng, không ngừng sáng tạo vào trong công cuộc tìm kiếm những lợi ích tốt nhất cho khách hàng,nhân viên và công ty.

4. Luôn hướng tới khách hàng

Sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy họat động của Chúng tôi, Khách hàng là nguồn lực định hướng cho kinh doanh, chúng tôi có trách nhiệm nhận thức được môi trường kinh doanh và thúc đẩy bản thân không ngừng đổi mới.

Chúng tôi luôn nghĩ đến và hành động vì khách hàng trong từng quyết định, từng công việc và từng sản phẩm.

5. Môi trường hoạt động

Để phát triển vững mạnh, Chúng tôi phải thường xuyên phân tích điểm mạnh yếu của mình, cùng với những cơ hội, rủi ro và tiềm năng, đòi hỏi chúng tôi phải linh hoạt, năng động luôn có những ý tưởng mới và không ngừng phát triển.

6. Không ngừng phát triển

Toàn thể chúng tôi không ngừng theo đuổi sự đổi mới, cải thiện trong công việc hàng ngày hàng giờ, Chúng tôi khuyến khích những cá nhân, tập thể tài giỏi mang đến những ý tưởng mới.