Tiếng Việt English China Giỏ hàng

coffee lion - cafe lion - cafe sach - cafe nguyen chat - cafe hoa tan - vung tau

Hotline:0906.665.679 - (+84)064.3.55.2222

Thông Tin Tuyển Dung Nhân Sự Của Rainbow Việt Nam


THOÂNG TIN TUYEÅN DUÏNG

Vi trí 1 : Giaùm saùt phaùt trieån Khaùch haøng2700,1175124804,1.jpg

1.Yeâu caàu :

 • Nam  : Tuoåi töø 25->30 tuoåi
 • Chuyeân ngaønh QTKD,Marketing hoaëc thöông maïi .
 • Coù kinh nghieäm veà tieáp thò , Ñieàu haønh thöông maïi ,Quaûn lyù ñieàu haønh baùn haøng,Kyû naêng ñaøm phaùn toát.

2.Traùch nhieäm :

 • Laäp keá hoïach trieån khai phaùt trieån baùn haøng.
 • Tuyeån duïng ,huaán luyeän nhaân vieân phaùt trieån baùn haøng.
 • Giaùm saùt vaø hoå trôï nhaân vieân ,thieát laäp heä thoáng phaân phoái,Nhaø phaân phoái.
 • Thieát laäp moái quan heä toát vôùi nhöõng khaùch haøng chieán löôïc trong khu vöïc.
 • Laäp baùo caùo thuû tuïc haønh chính.
 • Phaân tích vaø ñeà nghò giaûi phaùp cho ñòa baøn hoïat ñoäng.

3.Hoà sô yeâu caàu

* Hoà sô tieáng Anh hoaëc tieáng Vieät chi tieát veà kinh nghieäm laøm vieäc vaø naêng löïc baûn thaân trong quaù trình laøm vieäc .

4.Quyeàn lôïi :

- Löông thoûa thuaän

- Ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi khaùc theo quy ñònh cuûa Coâng Ty .

Vi trí 2 : Kyõ sö ñieän.flavors_roasting.jpg

1.Yeâu caàu :

 • Nam  : Tuoåi töø 25->35 tuoåi
 • Chuyeân ngaønh ñieän,ñieän töû ,töï ñoäng hoùa .
 • Coù khaû naêng giao tieáp toát baèng tieáng anh,ñoïc taøi lieäu tieáng anh chuyeân nghaønh toát,naêng ñoäng ,yù thöùc traùch nhieäm cao trong coâng vieäc .Söû duïng thaønh thaïo caùc phaàn meàm vi tính kyû thuaät.
 • Laøm vieäc vôùi aùp löïc vaø cöôøng ñoä cao,saún saøng laøm vieäc theâm giôø theo yeâu caàu cuûa Coâng Ty.Saún saøng tham gia huaán luyeän taïi nöôùc ngoøai theo yeâu caàu cuûa Coâng Ty.

2.Traùch nhieäm :

 • Laäp keá hoïach phaân boå lòch trình saûn xuaát cho boä phaän vaän haønh nhaø maùy .
 • Giaùm saùt vaø hoå trôï ñoäi nguû kyû thuaät .
 • Vaän haønh daây chuyeàn Saûn xuaát töï ñoäng hoùa cuûa CHLB Ñöùc . Leân keá hoïach thay theá baûo döôõng baûo trì theo ñònh kyø .
 • Laøm vieäc taïi nhaø maùy Pôngdrang,Brungbuk,Buon Ho ,Dac lac,Viet Nam.

3.Hoà sô yeâu caàu

* Hoà sô tieáng Anh hoaëc tieáng Vieät chi tieát veà kinh nghieäm laøm vieäc vaø naêng löïc baûn thaân trong quaù trình laøm vieäc .

4.Quyeàn lôïi :

- Löông thoûa thuaän

- Ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi khaùc theo quy ñònh cuûa Coâng Ty .

Hoà sô göûi veà phoøng nhaân söï CTy Rainbow Vieät Nam qua Email

Thông tin liên quan

mat kinh vung tau mắt kính vũng tàu thiet ke web vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau ford vung tau sua nha vung tau sua nha vung tau mai hien vung tau cua cuon vung tau sua chua xe hoi vung tau sua chua oto vung tau bao hiem xe hoi vung tau xe ford 16 cho hoa tuoi vung tau hoa dep vung tau loc nuoc vung tau may loc nuoc vung tau loc nuoc a chau noi that vung tau tam op pima keo hylomar súng gõ rỉ